top of page

  ALGEMENE VOORWAARDEN AIRCO-CONCURRENT  

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 - De Prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Extra kosten meerwerk en/of minderwerk

Artikel 13 - De Offerte

Artikel 14 - Betaling

Artikel 15 - Rechten en plichten van de ondernemer

Artikel 16 - Rechten en plichten van de afnemer

Artikel 17 - Aansprakelijkheid

Artikel 18 - Schade en klachten

Artikel 19 - Klachtenregeling

Artikel 20 - Geschillen

Artikel 21 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 22 - Aanvullende informatie en voorwaarden

 

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroeping;

 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 3. Dag: kalenderdag;

 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 9. Afnemer: de koper/opdrachtgever of degene die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan;

 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 12. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 13. Als de overeenkomst, aanbieding, leverantie of prestatie ook betrekking heeft op aansluiten, installatie-, montage-, en overige werkzaamheden, dan wordt verstaan onder:     

        •     Aansluiten: het aansluiten van alle toe- en (afvoer)leidingen en bedradingen op aanwezige en correct aangebrachte aansluitpunten;

        •     Installeren: het aanbrengen van alle toe- en (afvoer)leidingen, bedradingen en aansluitpunten, nodig voor het juist monteren van het product;

        •     Monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van het product dan wel onderdelen daarvan;

        •     Overige werkzaamheden: sloop- en verbouwingswerkzaamheden, het Boren van gaten in (spouw)muur, (gewapend)beton, plaatsen en gebruiken van                                           bevestigingsmaterialen

        •     Afwerking: afwerken van (afvoer)leidingen, stroomkabels, plaatsen/monteren afwerkgoten.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 

Naam: Mario Knipschild

Statutaire naam: A.I. Productions B.V.

Handelsnaam: Airco-Concurrent

Vestigingsadres: Robert Schumandomein 2

6229 ES Maastricht, Nederland

Telefoonnummer: +31(0)626137678 bereikbaar van 09:00 uur tot 17:00 uur.

Storingsnummer: +32(0)486806062

E-mailadres: info@airco-concurrent.com

KvK-nummer: 56304870

Btw-identificatienummer: NL852066077B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. ​

 • de prijs inclusief belastingen;

  • de prijzen vermeld bij de advertenties zijn exclusief (toegevoegde) belastingen aangezien de ondernemer in de Benelux werkzaam is en hier verschillende belasting tarieven gelden.

  • Bij de check-out van de betaling ontvangt de consument de keuze om het desbetreffende land en de leeftijd van de woning te kiezen, aan de hand daarvan wordt het belastingtarief wat hiervoor van toepassing is weergegeven en berekend in de totaalprijs.

 • de prijzen vermeld bij de advertenties zijn exclusief (toegevoegde) belastingen aangezien de ondernemer in de Benelux werkzaam is en hier verschillende belasting tarieven gelden.

 • Bij de check-out van de betaling ontvangt de consument de keuze om het desbetreffende land en de leeftijd van de woning te kiezen, aan de hand daarvan wordt het belastingtarief wat hiervoor van toepassing is weergegeven en berekend in de totaalprijs.

 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.​

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

   6.  In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

   7.  Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

   8. De aanbetaling 

    ◦   De ondernemer mag bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbetaling vragen. Bij een zakelijke afnemer (niet consument) gelden geen                       maximum percentages. Bij een consument is de hoogte van het maximum percentage afhankelijk van het product.

    ◦   De maximale aanbetaling voor consumenten is 50% behalve als deze in verband zijn met te verrichten werkzaamheden.

   9.   Prijswijziging

a. Prijsverhogingen kunnen aan zakelijke afnemers worden doorberekend.

b. Voor prijsverhogingen bij consumenten, optredend na het sluiten van de overeenkomst maar voor levering, geldt:

        • Prijsverhogingen door BTW-verhogingen en andere wettelijke maatregelen kunnen altijd worden doorberekend.

        • Andere prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst mogen niet worden doorberekend.

        • Andere prijsverhogingen na 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst mogen alleen worden doorberekend als dit is afgesproken. De ondernemer vermeldt                         daarbij waarom een prijsverhoging kan worden doorgevoerd en of de consument daarna wel of niet kosteloos kan ontbinden.

  10.  Prijsverlagingen na het sluiten van de overeenkomst door bijv. opruimingen, opheffingsuitverkopen, acties of korting op showroommodellen geven de afnemer geen                   recht op prijsvermindering. Eigendomsvoorbehoud 

  11.  De ondernemer blijft eigenaar van de verkochte producten tot de afnemer de prijs (en eventuele bijkomende kosten) volledig heeft voldaan. De afnemer is verplicht de                 producten zorgvuldig te behandelen. Hij mag de producten niet aan derden afstaan of in onderpand geven, belenen, of  

         (laten) verwijderen uit de ruimte waar ze geleverd zijn, totdat het verschuldigde bedrag is betaald.

  12.  De ondernemer mag zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk ontbinden bij faillissement, surseance van betaling of wettelijke schuldsanering van de consument. Zekerheidstelling bij zakelijke afnemers

  13.  Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer mag de ondernemer voldoende zekerheid vragen voor het nakomen van de betalingsverplichting voordat hij de overeenkomst uitvoert of daarmee verder gaat. Schadevergoeding bij zakelijke afnemers 

 14.  De ondernemer hoeft nooit andere schadevergoeding te betalen aan een zakelijke afnemer dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is geregeld. Hij hoeft andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving en dergelijke, niet te vergoeden.

  15.  Voorrijkosten
        ◦ De ondernemer mag voorrijkosten rekenen als dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken. Als vervoer niet is inbegrepen in de overeenkomst, mag de                       ondernemer altijd voorrijkosten rekenen, behalve bij non-conformiteit.​

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren

 3.   3   Hij zal het product alleen zodanig uitpakken of gebruiken als nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De consument mag het product hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 4. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 5. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 6. Als de consument verder gaat dan omschreven in lid 3, dan is hij aansprakelijk voor waardevermindering van het product.

 7. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst de verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Bij levering van diensten:

   8.  Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de          dag van het aangaan van de overeenkomst.

   9.   Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake v                         verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

​   ​

Artikel 7 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

  

 1. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

 2. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

 3. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 4. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn via het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

 5.  Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag na deze melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft op   tijd geretourneerd als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

 6.  De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte  redelijke en duidelijke instructies.

 7.  Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

 8.  De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product bij een overeenkomst op afstand, behalve:

a als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen; of

b als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen. Bij een buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomst draagt de ondernemer de retourkosten van het product.

    9.   Als de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht het uitvoeren van de dienst te starten tijdens de bedenktijd, betaalt de consument de gemaakte kosten tot het moment van herroeping.

  10.   De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten als:

a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt; of

b. de consument niet uitdrukkelijk om het starten met de uitvoering van de dienst heeft verzocht.

  11.  Bij herroeping worden alle aanvullende overeenkomsten ontbonden.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

   3.  Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. waarvan de levering en/of uitvoering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken en

b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

d. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

   4.  Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Artikel 9 - De Prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

    5.  De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.

    6.  Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is               de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

 5. Het geleverde product moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt ook bij bijzonder gebruik als dat door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken. Wordt aan deze verwachting niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.

 6. De ondernemer geeft 2 jaar volledige garantie op de geleverde producten, bovenop de wettelijke verplichtingen van lid 5. Partijen kunnen ook anders schriftelijk afspreken. De 2-jarige garantie geldt niet voor gebreken die verband houden met niet met de bestemming corresponderend gebruik door afnemer. De ondernemer maakt dat aannemelijk. De ondernemer draagt de kosten van reparatie resp. vervanging, incl. vracht- en voorrijkosten; Als het gebrek goed hersteld kan worden, dan hoeft de ondernemer het product niet te vervangen. Als de afnemer naar het buitenland is verhuisd, worden vracht- en voorrijkosten vergoed op basis van het oorspronkelijke afleveradres.

 7.  Afnemer moet volgens de wet zijn schade zo veel mogelijk voorkomen of beperken.

 8.  Ook na afloop van de tweejarige garantie in lid 6 kan de afnemer nog rechten hebben op grond van de wet (lid 5). De ondernemer kan zich dan niet beroepen op het aflopen van deze garantie.

 9.  De verplichtingen van de ondernemer met betrekking tot conformiteit en garantie van lid 5 en 6 vallen niet onder de aanbetalingsregeling. Bij faillissement/ surseance van betaling/wettelijke schuldsanering van de ondernemer kan de afnemer zich melden als schuldeiser bij curator/bewindvoerder.

 10. Als de fabrikant van de producten een verdergaande garantie geeft aan de ondernemer, geldt deze garantie ook voor de afnemer.

 11.  Garantiebepalingen zijn alleen van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik, van de geleverde producten of van het uitgevoerde werk, of bij bijzonder gebruik als dat is afgesproken.

 12.  De afnemer moet zich als een goed afnemer gedragen. Daaronder wordt bijv. verstaan dat het product goed en afdoende wordt onderhouden en behandeld.

 13.  Afwijkingen in kleur, slijtvastheid, structuur, etc. kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten. Dit is het geval als de afwijkingen uit vaktechnisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen of handelsgebruik.

 14.  Uitgezonderd van de garantie van lid 6 zijn: (wegwerp) batterijen, verwisselbare lichtbronnen, woonaccessoires en normale slijtage.

 15.  De garantie geldt niet indien:​​

   •   De consument de geleverde producten zelf heeft geïnstalleerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 • De geleverde producten niet jaarlijks door de ondernemer zijn onderhouden en gecontroleerd op de werking hiervan. 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Als plaats van levering/montage geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 6 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

 4. Als de vermoedelijke levertijd niet wordt gehaald, wordt de ondernemer een extra termijn gegund om alsnog te leveren. De extra termijn is maximaal een maand maar nooit langer dan de oorspronkelijke levertijd. Eventuele prijsverhogingen binnen deze termijn mogen niet worden doorberekend.

 5. Bij overschrijding van de extra termijn of de vast afgesproken levertijd mag de afnemer de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbinden en/of schadevergoeding vragen.

 6. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

 7. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 8. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

 9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Extra kosten meerwerk en/of minderwerk

 1.  Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgaan van het werk mogelijk te maken komen voor rekening van de afnemer. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Onder meerwerk wordt o.a. verstaan: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn inbegrepen en die door de afnemer worden verlangd. Onder minderwerk wordt verstaan: het deel van de overeenkomst dat met instemming van beide partijen niet wordt uitgevoerd.     

 2. Op verzoek van de afnemer laat de ondernemer restanten bij de afnemer achter.

Artikel 13 - De offerte

 1.   Alle offertes zijn tot en met 1 maand na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. Zij zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen            en daaraan ontleende maten en eventueel door de 

      ondernemer gedane metingen. De afnemer moet daarbij de ondernemer informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen                 beïnvloeden, voor zover van belang bij het maken van de offerte 

      (zie ook artikel 7 en 8). Bij het aanleggen van leidingen houdt de ondernemer bij het meten van de lengtes de grootste lengtematen aan, daarbij rekening houdend met de         verpakkingseenheden zoals die bij leveranciers besteld   

      moeten worden (strekkende meters (afvoer)leidingen, stroom en stuurkabels e.d.). Afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten van de modellen en                   bevestigingsmaterialen afkomstig van de ondernemer zijn zo   

      nauwkeurig mogelijk.

  2.  De offerte vermeldt een volledige omschrijving van de te leveren producten en te verrichten werkzaamheden, de totale (koop)prijs, de levertijd, de betalingscondities en de        risico’s voor beide partijen. De ondernemer wijst de  

      afnemer er in de offerte op dat de afnemer zorgvuldig moet zijn met artikelen, materialen en gereedschappen van de ondernemer die zich op het werk bevinden, naast de         wettelijke aansprakelijkheid van de afnemer. Bij bestelling ‘op  

      afroep’ bevat de offerte een uitleg daarover en informatie over de levertijd na afroep.

      De offerte geeft de prijs van de materialen en de manier waarop de prijs voor het uit te voeren werk wordt berekend.  

      Er zijn twee manieren: aanneemsom of regie.

a.   bij aanneemsom spreken partijen een vast bedrag af waarvoor het werk zal worden uitgevoerd;

b.   bij regie geeft de ondernemer nauwkeurig op wat de prijs bepaalt (bijv. uurtarief en prijzen van de benodigde materialen). De ondernemer kan op verzoek van de afnemer         een richtprijs geven, dat is een schatting van de totale kosten.   

      De offerte vermeldt als er sprake is van bijkomende kosten zoals vracht-, leverings-, betaal- of portokosten.

  3.  De werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de afgesproken prijs. Als de afnemer deze wel verlangt, kan dit prijsverhogend werken (zie ook               artikel 12).

  4.  De afnemer moet ervoor zorgen dat de ondernemer de werkzaamheden goed kan uitvoeren. Als de afnemer daarbij specifieke verplichtingen heeft, wijst de ondernemer           daarop in de offerte. Denk bijv. aan dat de installatiepunten,                         

      de leidingen en de afvoerpijpen aanwezig zijn conform de vereisten van de ondernemer, tevens dient de ondernemer voldoende ruimte te hebben en moet de omgeving               opgeruimd zijn en vrij van obstakels zijn, om de installatie te kunnen uitvoeren.

  5  Als de afnemer de offerte niet accepteert mag de ondernemer de kosten van het opstellen van de offerte in rekening brengen. Dit mag alleen als de afnemer bij of voor het        aanvragen van de offerte aantoonbaar is gewezen op de (hoogte van de) kosten. De afnemer wordt eigenaar van de offerte en eventuele tekeningen bij betaling van                  offertekosten. Het intellectueel eigendom blijft bij de ondernemer.

 

 

Artikel 14 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 3 voor online aankopen in de webshop. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen, een montagedatum heeft afgesproken/ingepland en/of een (voorschot) factuur heeft ontvangen.

 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.                                                                                                                                                                                                                                  1. Indien de consument niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren.                                                                                      2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan A.I. Productions B.V. rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.                                                                            3. Indien A.I. Productions B.V. overgaat tot invordering van het openstaande bedrag, dan zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de consument. A.I. Productions B.V. kan ten voordele van de consument afwijken van alle hierboven vermelde bedragen en percentages                                4. A.I. Productions B.V. blijft de eigenaar van verwerkte en nog niet verwerkte materialen, totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.                    5. Voor het versturen van herinneringen en/of aanmaningen bij niet of niet tijdig betaalde facturen, zullen er administratiekosten in rekening worden gebracht met een minimum van €40,- en een maximum van €100,- euro per herinnering en/of aanmaning.

Artikel 15 - Rechten en plichten van de ondernemer

  1.   De ondernemer levert de producten goed, deugdelijk en zoals afgesproken in de overeenkomst. De werkzaamheden worden goed, deugdelijk en zoals afgesproken                      uitgevoerd.

  2.   De ondernemer houdt zich bij de levering van producten en uitvoering van werkzaamheden aan de op dat moment geldende wettelijke voorschriften.

  3.   De ondernemer wijst de afnemer tijdig voor het sluiten van de overeenkomst erop dat de afnemer zorgt voor geschiktheid van de plaats waar de werkzaamheden moeten         worden verricht, zoals bijv. dat er voldaan is aan de bouwkundige en/ of installatievoorschriften. Als de ondernemer      

        daar niet (tijdig) op wijst, moet hij de door de consument geleden directe schade en kosten vergoeden en draagt hij zelf zijn eventuele eigen schade.

  4.  De ondernemer wijst de afnemer ook op:

       • onjuistheden in de opdracht of opgedragen werkzaamheden, bijv. het werken op een ondeugdelijke ondergrond;

       • het gebrekkig of ongeschikt zijn van bepaalde zaken, bijv. door de consument ter beschikking gestelde materialen of hulpmiddelen; Dit geldt alleen als de ondernemer           deze kent of redelijkerwijs hoort te kennen. Doet de ondernemer dit niet, dan is hij aansprakelijk voor de schade, tenzij  

        hem de schade niet is toe te rekenen.

  5.   De ondernemer, als hij is geïnformeerd door de afnemer (zie artikel 16 lid 5), geeft over de noodzaak van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen zoals een lift, steiger of         een kraan de informatie die van hem voor zover zijn deskundigheid strekt mag worden verwacht. Partijen spreken af      

       voor wiens rekening en risico het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komt.

  6.   De ondernemer zet na de start het werk regelmatig voort.

  7.   De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door voor dat werk deskundige personen.

  8.  Als het werk vertraagt door omstandigheden die voor risico van de consument komen, dan wordt de levertermijn verlengd.

  9.  Als de afnemer wensen heeft voor extra werkzaamheden(buiten de materialen die opgenomen zijn in de pakketten, offertes en/of al opgemaakte facturen) zoals extra              meters leidingen, stroomvoorzieningen en installaties, afwerking van leidingen, betonboringen etc, dan zal de ondernemer 

      daar extra materialen en/of werkuren voor in rekening brengen.

Artikel 16 - Rechten en plichten van de afnemer

  1.  De afnemer zorgt dat de ondernemer de producten kan afleveren en het werk kan verrichten.

  2.  De afnemer zorgt dat de ondernemer tijdig de voor het werk benodigde goedkeuringen (vergunningen e.d.) en de voor het werk belangrijke gegevens (bijv. de                               ligging/voorbereidingen van afvoerleidingen en de ligging van de stroompunten) heeft.

  3.  De afnemer zorgt ervoor dat de plaats waar gewerkt wordt daarvoor geschikt is, zoals dat:

      • de ruimte deugdelijk kan worden afgesloten;

      • er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatie voorschriften;

      • er elektriciteit, verwarming, stromend water en voldoende ventilatie aanwezig is;

      • de plek waar de installatie/montage dient plaats te vinden makkelijk en goed bereikbaar is (zowel binnen als buiten)

          Als de afnemer daar niet voor zorgt, moet hij de door de ondernemer geleden aantoonbare directe schade en redelijke kosten vergoeden en draagt hij zijn eventuele                   eigen schade.

  4.  De afnemer draagt het risico voor schade door:

      • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

      • onjuistheden in de door de afnemer verlangde constructies en werkwijzen;

      • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt gedaan;

      • gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de afnemer ter beschikking zijn gesteld. De ondernemer wijst de afnemer wel op de zaken genoemd.(In lid 4 van artikel        15.)

  5.  De afnemer informeert de ondernemer over bijzondere omstandigheden die bijv. het gebruik van een lift, steiger of een kraan noodzakelijk maken. Partijen spreken af wie         de kosten en het risico van het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen draagt. Als de afnemer deze informatie niet   

        heeft gegeven, zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor zijn rekening.

  6.  De afnemer zorgt ervoor dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen tijdig en goed gebeuren, zodat de uitvoering van het werk daarvan geen                           vertraging krijgt. Als er toch vertraging ontstaat, dat meldt de afnemer dat tijdig aan de ondernemer.

  7.  De afnemer zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade                kunnen veroorzaken aan het werk van de ondernemer.

  8. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van aflevering goed bereikbaar en tijdig beschikbaar is en dat al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk          te maken.

  9.  Als de start of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden zoals in dit artikel genoemd, moet de afnemer de schade die de ondernemer daardoor               lijdt vergoeden, als deze omstandigheden de afnemer kunnen worden toegerekend.

 10.  De afnemer zorgt goed voor de artikelen, materialen en gereedschappen van de ondernemer die zich ter plaatse van het werk bevinden.

 11.  De afnemer die tegen het uitdrukkelijke advies van de ondernemer toch wil dat de ondernemer bepaalde werkzaamheden verricht, is zelf aansprakelijk voor de hierdoor             ontstane schade.

 12.  De afnemer kan de ondernemer niet verplichten tot het verrichten van werkzaamheden die in strijd zijn met Arbo-voorschriften.

Artikel 17- Aansprakelijkheid

        De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade door oorzaken die hij niet kende of zou moeten kennen, behalve als hij aansprakelijk is volgens de wet of als anders                 tussen partijen is afgesproken. Die oorzaken kunnen bijv. zijn:

       • het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw;

       • het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, CV-leidingen en haarden;

       • een te hoog of te laag luchtvochtigheid percentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten of een extreme verandering daarin;

       • een onjuiste samenstelling van de muren en of bezetsel, pleister, stuc en/of buitenmuren/bakstenen die niet stevig vast zitten. De ondernemer meldt onmiddellijk                        wanneer er onjuistheden geconstateerd worden aan de afnemer;

        • het niet-blijvend droog zijn/blijven van de muren, mits de ondernemer vooraf de vochtigheidsgraad van de muren heeft gemeten en het resultaat daarvan voldoende                    was.

        • Er zich verborgen gebreken in de muur bevinden die niet vooraf opgespoord kunnen worden, met de door ondernemer aanwezige meetapparatuur.

 

Artikel 18- Klachten en schade

  1.   Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of door ondernemer veroorzaakte schade aan afnemers eigendommen moeten volledig en duidelijk omschreven                      worden ingediend bij de ondernemer. Dit moet bij voorkeur schriftelijk en in ieder geval tijdig gebeuren.

  2.   Als bij (op)levering geen gelegenheid bestaat om klachten en schade aan het geleverde of aan afnemers eigendommen te constateren en/of te melden, dan moet de                   afnemer klachten of schade zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk melden, liefst binnen twee werkdagen na constatering. 

        Als binnen 14 dagen na (op)levering geen melding door ondernemer is ontvangen, dan wordt aangenomen dat de producten onbeschadigd zijn geleverd en/of dat er geen         schade door ondernemer is veroorzaakt.

  3.   Bij schade stelt de afnemer de ondernemer in de gelegenheid om door of namens hem de schade te inspecteren en te taxeren ten behoeve van zijn                                                  aansprakelijkheidsverzekering. Ook verleent de afnemer medewerking aan reparatie door of namens de ondernemer.

  4.   Klachten die pas na levering in het gebruik ontstaan worden zo spoedig mogelijk na ontstaan - uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking - gemeld, bij voorkeur                       schriftelijk.

  5.   Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de afnemer zijn rechten op dit gebied verliest.

Artikel 19- Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 20- Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 21- Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

 

 

Artikel 22 - Aanvullende informatie en voorwaarden

U hebt bij ons een airco gekocht waarvoor nogmaals onze hartelijke dank.

  1.   Iedere airco (indien niet voorradig) word voor u besteld . Daarom hebben we te maken met een minimale levertermijn van 1 week.    

         Wij vragen u hier rekening mee te houden wanneer wij u een montage datum kunnen aanbieden.

  2.   Een airconditioner kan pas definitief geplaatst worden wanneer wij deze in ons bezit hebben van onze leverancier. Indien u heeft afgesproken dat de wij eerst moeten                 komen inmeten, vragen wij u ervoor te zorgen dat dit ook daadwerkelijk binnen een korte termijn mogelijk is. 

       Bovenstaande houdt automatisch in dat wij uw airco pas kunt inplannen en monteren, als de definitieve plek van de installatie is bepaald.

       Wij proberen zo snel mogelijk uw montage te laten plaatsvinden en hanteren de volgende maximum termijnen:

       •   Wanneer het product in Voorraad is ontvangt u van ons binnen 2 weken een montage datum.

       •   Wanneer het product niet in voorraad is ontvang u binnen 4 weken een montage datum.

      (Wij doen ons uiterste best om dit het hele jaar voor u te kunnen realiseren, echter krijgen onze fabrikanten de vraag naar airco’s in de zomermaanden niet bijgehouden.            Wanneer wij in de zomermaanden de door u gewenste modellen niet in voorraad zouden hebben, kan de    

        maximale termijn van 4 weken soms met enkele weken verlengd worden. Wij hopen op uw begrip mocht deze situatie voorvallen.

  3.   Wanneer noodzakelijk, kunt u tot en met 2 dagen voor levering de afgesproken leverdag wijzigen naar een andere datum. (Dit houdt wel in dat er weer een maximale tijd          van 2 weken gehanteerd kan worden, afhankelijk van de beschikbaarheid op dat moment). Indien u dit wenst, neem    

       dan altijd contact op met onze Klantendienst voor overleg en het bekijken van beschikbare datums via het telefoonnummer  

       0626137678.

  4.  Wanneer wijzigingen binnen 5 werkdagen voor levering ertoe leiden dat uw airco langer dan 1 week in ons magazijn opgeslagen staat, berekenen wij opslagkosten.

       Hierbij heeft u de keuze:

       - U betaalt direct het gehele orderbedrag;

       - U betaalt 50% van het gehele orderbedrag plus €100 per uitgestelde week.

  5.  Wanneer wij de order niet kunnen leveren en het product komt retour, zal er een bedrag van € 250 berekend worden. Wanneer het product wel geleverd is maar niet                  gemonteerd kan worden, zal er een bedrag van € 250 berekend worden.

  6.   Wij vragen u vriendelijk om op de tijd van levering en de dag van montage aanwezig te zijn om eventuele vragen van onze chauffeur en monteur te kunnen beantwoorden,         om te tekenen voor een juiste aflevering en om de airconditioner na montage aan u te kunnen opleveren.

  7.   Het is van belang dat de werkruimte op het moment van levering droog en wind- en waterdicht is en dat de muren loodrecht en haaks zijn. We willen u vragen de vloer af           te dekken zodat deze niet beschadigd raakt

  8.  Vanaf het 3e gebruikersjaar berekenen wij standaard voorrijkosten.

       Voorrijkosten worden als volgt berekend:

       Binnen een straal van 25 kilometer in de omtrek van Maastricht €25 daarbuiten €0,75 Ct. per gereden kilometer gerekend vanaf Maastricht.

  9.  Wanneer de airco door ons dan wel door onze onderaannemer voor u wordt gemonteerd heeft u 6 maanden garantie op de montage en 3 maanden garantie op het                    aansluiten. Mochten zich onverhoopt problemen of onvolkomenheden voordoen, verzoeken wij u direct contact op te nemen   

       met onze Klantenservice via telefoonnummer 0626137678. Wij vragen u om alle facturen bij de hand te houden. Hierin vindt u alle informatie waar de Klantenservice naar        kan vragen. De Klantenservice zal u altijd naar uw ordernummer vragen.

 10. Tenzij schriftelijk anders met u overeengekomen, staat uw airco maximaal 2 maanden kosteloos op afroep, gerekend vanaf de aankoopdatum. Indien u de airco na 2                maanden nog niet heeft afgeroepen, zullen wij u schriftelijk herinneren en een termijn van maximaal 1 maand stellen om   

       de airco alsnog af te roepen.

 11.  Prijsaanpassingen van goederen en diensten die van overheidswege worden doorgevoerd zullen door Opdrachtnemer per direct worden verwerkt in de verkoopprijzen en          worden doorberekend aan de Opdrachtgever.

       Wanneer uw airco op afroep staat en u wilt een montagedatum afspreken, dan vragen wij u om altijd per mail ons te contacteren info@airco-concurrent.com. Het kan               namelijk zijn dat er wijzigingen of veranderingen hebben plaatsgevonden, die wij met u door willen spreken.

       Met als doel om uw airco perfect uit te leveren. 

 12. Het boren in (gewapend)beton en het aanleggen van elektriciteit (bij de buitenunit dient er een stroompunt aanwezig te zijn), leveren en monteren van een                                    condenswaterpomp indien condenswater naar boven afgevoerd dient te worden,

      (bij)vullen van het systeem met koelmiddel en de eventuele huur van een steiger of hoogwerker indien dit noodzakelijk is voor plaatsing en montage van de buitenunit,                behoren niet bij de inbegrepen werkzaamheden (tenzij nadrukkelijk vermeld in uw koopovereenkomst).

 13. Heeft u vragen nadat uw airco is geleverd, neemt u dan contact op met de Klantenservice via telefoonnummer 0626137678. Indien u schriftelijk wilt reageren of u heeft            een tip ter verbetering van onze organisatie, stuur ons dan een brief (Robert Schumandomein 2 | 6229ES | Maastricht |  

       Nederland) of stuur ons een mail via het contactformulier op www.airco-concurrent.com

bottom of page